Otevřít mobilní menu

Právní upozornění

Správcem webu www.bella-cz.cz je TZMO Czech Republic s.r.o.

Vlastníkem značky Bella jsou: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. (dále jen TZMO S.A.), se sídlem v Toruni, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, zapsaná v polském obchodním rejstříku u okresního soudu Toruň, VII obchodní oddělení v národním soudním rejstříku pod čísly KRS 0000011286, NIP 8790166790, REGON 870514656, BDO 000013635, základní kapitál 2 640 000 PLN v plné výši.

 Souhlas uživatele

Pokud nesouhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami použití, měli byste   okamžitě přestat používat tento web.

 Autorská práva

Celý obsah této webové stránky je dílo definované autorským právem a je chráněno zákonem. Žádná jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti TZMO S.A. rozmnožována, distribuována, publikována, měněna ani kopírována žádným způsobem (včetně elektronických, mechanických nebo jiných).

Společnost TZMO S.A. neuděluje uživatelům této webové stránky žádnou licenci nebo práva k dílům chráněným autorským právem. Žádná z těchto ustanovení nesmí být vykládána tak, že by z toho vyplývalo, že uděluje nebo neuděluje povolení, jakýkoli druh licence nebo práva používat jakékoli právo duševního vlastnictví, které patří společnosti TZMO S.A. Jakákoli jednání porušující autorská práva jsou zakázána.

Ochranné známky a další označení

Všechny ochranné známky, obchodní názvy, loga, grafický design a další práva duševního vlastnictví, jako jsou patenty nebo průmyslové vzory používané nebo prezentované na těchto stránkách jsou majetkem TZMO S.A. nebo třetích stran a jsou vyhrazeny a chráněny polskými zákony i zákony jiných zemí a společenství. Jejich použití bez předchozího písemného souhlasu společnosti TZMO S.A. je zakázáno.

 Databáze

Tato webová stránka obsahuje databáze, které podléhají ochraně podle nařízení o ochraně databází. Výrobcem databáze je společnost TZMO S.A. nebo třetí strana, která má výhradní právo stahovat údaje a jejich druhotné použití v celé nebo podstatné části v potřebné kvalitě nebo množství.

 Omezení odpovědnosti

Informace poskytnuté na těchto webových stránkách nepředstavují nabídku prodeje, poskytování služeb ani žádnou jinou nabídku ve smyslu občanského zákoníku.

 Informace uvedené na těchto webových stránkách byly připraveny s náležitou péčí a v dobré víře. Společnost TZMO S.A. však nenese odpovědnost za případnou neúplnost a nepřesnost uvedených informací. Veškeré zde uvedené informace mohou být uvedeny v neúplné, zkrácené formě nebo mohou být zastaralé. Zejména jakákoli odpovědnost společnosti TZMO S.A. v zákonném rozsahu za ztráty, škody, úrazy a jiné negativní důsledky, které uživatel nebo třetí strana utrpěli přímo nebo nepřímo, vyplívající z využívání informací uvedených na těchto webových stránkách a přístupu nebo nedostatečného přístupu, jakož i ty, které vyplývají z používání informací, služeb, nástrojů a řešení uvedených na této webové stránce, jsou vyloučeny.

 Společnost TZMO S.A. neodpovídá za škody nebo ztráty způsobené přerušením přístupu k síti a službě, za chyby počítačového systému způsobené viry nebo komunikací elektronickou poštou.

 Společnost TZMO S.A. nenese odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo fungování externích stránek, na které jsou odkazy umístěny na těchto webových stránkách nebo které obsahují odkazy na tyto webové stránky. Uživatel, který se rozhodne použít odkazy k získání přístupu na stránky třetích stran, tak činí na vlastní odpovědnost.

 + případné doplňující informace požadované zákonem v příslušné zemi, např. tiskový zákon (údaje o vydavateli, šéfredaktorovi, atd.)

Služby poskytované Webem

Služba poskytuje:

možnost kontaktu přes kontaktní formulář:

Uživatel na webu https://happy-pieluszki.pl/pl_PL/form/formularz-kontaktowy uvede své jméno a příjmení, e-mailovou adresu a zprávu. Údaje uživatele jsou uloženy v databázi po předchozím souhlasu se zpracováním osobních údajů společností Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń za účelem zodpovězení dotazu a dokumentace uživatele v případě dalšího kontaktu v souladu s Informacemi o osobních údajích. Osobní údaje jsou uchovávány do odvolání souhlasu. Výše uvedené služby jsou poskytovány zdarma, není stanovena minimální ani maximální doba trvání.

Naše stránky používají Cookies pro zvýšení pohodlí využívání služby a pro statistické účely. Používáním služby souhlasíte s naší politikou cookies.

Rozumím
Asistent v těhotenstvíAsistent v těhotenství Asistent po poroduAsistent po porodu
Debug toolbar