Otevřít mobilní menu

Zásady zpracování osobních údajů

  • Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s platnými zákony, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), dále jen: GDPR.
  • Pokud se jedná o osobní údaje smluvních partnerů administrátora, osobní údaje zaměstnanců nebo uchazečů o zaměstnání u administrátora (na základě pracovní smlouvy nebo na základě jiné smlouvy), mohou být správcem (spolusprávcem) osobních údajů také dceřiné subjekty společnosti Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., které jsou součástí skupiny TZMO. Aktuální seznam těchto subjektů je uveden na stránce

www.tzmo-global.com/GDPR

 • Ve věcech týkajících se zpracování osobních údajů a využití z práv souvisejících se zpracováním osobních údajů lze kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Pan Jan Stemposz, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, e-mail: iod@tzmo.com.pl.
 • Správce provádí zpracování osobních údajů zejména:
  • na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) GDPR – subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů – zejména za účelem udržování kontaktu se subjektem údajů; poskytování nebo zasílání (také e-mailem) obchodních sdělení, jiných sdělení nebo vzorků produktů; organizace, realizace a dokumentace akcí, včetně soutěží, promo akcí a jiných marketingových akcií;
  • na základě čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů – zejména za účelem uplatnění všech práv a povinností vyplývajících ze smluv uzavřených správcem;
  • na základě čl. 6, odst. 1, písm. c) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje – zejména za účelem uplatnění práv a plnění povinností administrátora vyplývajících z platných právních předpisů, zejména v oblasti daňového práva, pracovního práva a sociálního zabezpečení;
  • na základě čl. 6, odst., 1 písm. f) GDPR – zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů příslušného správce – zejména za účelem uplatňování nároků.
 • Příjemci osobních údajů jsou zaměstnanci správce (na základě pracovní smlouvy nebo na základě jiné smlouvy) a důvěryhodné subjekty spolupracující se správcem – v rozsahu nezbytném pro naplnění cílů zpracování; osobní údaje mohou být poskytovány také organům veřejné moci a jiným subjektům k tomu oprávněným na základě právních předpisů, a to na jejich žádost.
 • Správce nemá v úmyslu poskytovat osobní údaje do třetích států ani mezinárodním organizacím.
 • Osobní údaje jsou uloženy:
  • v případě údajů zpracovávaných na základě čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR – do doby uskutečnění cílů zpracování uvedených v poskytnutém souhlasu;
  • v případě údajů zpracovávaných na základě čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR – do doby, kdy strany smlouvy splní všechny povinnosti související s plněním smlouvy, a poté do uplynutí platnosti nebo promlčení veškerých nároků souvisejících se smlouvou;
  • v případě údajů zpracovávaných na základě čl. 6, odst. 1, písm. c) GDPR – do doby splnění právních povinností správce, zejména povinnosti uchovávání dokumentace;
  • v případě údajů zpracovávaných na základě čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR – do doby naplnění cílů zpracování, zejména do uspokojení, vypršení platnosti nebo promlčení nároku.
 • Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, a v případech stanovených v GDPR také jejich opravu, vymazání nebo omezení zpracování; má také právo na přenositelnost osobních údajů.
 • Subjekt údajů má právo podat stížnost k zákonem stanovenému dozorovému orgánu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že při zpracování jeho osobních údajů dochází k porušování předpisů GDPR.
 • V případě osobních údajů zpracováván na základě čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR, má subjekt údajů právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním těchto údajů, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování, které se provádělo na základě souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu lze provést například zasláním prohlášení o odvolání souhlasu elektronickou poštou na e-mail: iod@tzmo.com.pl
 • V případě osobních údajů zpracovávaných na základě čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR není uvedení osobních údajů zákonným ani smluvním požadavkem a je dobrovolné; důsledkem neuvedení údajů však může být znemožnění nebo znesnadnění realizace cílů zpracování, zejména absenci kontaktu se správcem; neposkytnutí nebo nedodání obchodních informací, jiných informací nebo vzorků výrobků; nemožnost účastnit se akcí, včetně soutěží, promo akcí a jiných marketingových akcí. V ostatních případech může být uvedení osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem, pokud to vyplývá ze zákonných předpisů nebo ustanovení smlouvy.
 • V souvislosti se zpracováním osobních údajů správcem neprobíhá automatizované rozhodování, včetně profilování.

Naše stránky používají Cookies pro zvýšení pohodlí využívání služby a pro statistické účely. Používáním služby souhlasíte s naší politikou cookies.

Rozumím
Asistent v těhotenstvíAsistent v těhotenství Asistent po poroduAsistent po porodu
Debug toolbar